گنجور

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳۲ - پاسخ گرشاسب به نزد بهو

 

پذیرفتمش دخت و بسیار چیز

همان کشور و گنج و دینار نیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳۳ - رزم سوم گرشاسب با خسرو هندوان

 

کشید آبگون آتش زهر بیز

زدش بر سر و ترگ و بال از ستیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳۳ - رزم سوم گرشاسب با خسرو هندوان

 

به خوان همچو شیران شتابید تیز

چو جنگ آید آهو شوید از گریز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳۴ - رزم چهارم گرشاسب با هندوان

 

یلان هر سو از بیمش اندر گریز

گرفته ز تیغش جهان رستخیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳۴ - رزم چهارم گرشاسب با هندوان

 

سپهبد نوازیدش و داد چیز

همیدون بزرگان و مهراج نیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳۵ - قصه زنگی با پهلوان گرشاسب

 

سر آرم برو کار گیرم گریز

از آن پس به من کی رسد باد نیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳۵ - قصه زنگی با پهلوان گرشاسب

 

سپاهش همه بُد ستوه از ستیز

برون رفته هر یک به راه گریز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳۹ - برگشتن پسر بهو به زنگبار

 

بسی یافت مهراج هر گونه چیز

ز گنج بهو و آن لشکرش نیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۰ - رفتن مهراج با گرشاسب

 

بسی کان یاقوت دیدند نیز

ز بلور و الماس و هر گونه چیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۱ - دیدن گرشاسب برهمن را

 

ز بیگانه مردم بودشان گریز

بتازند وز تک به از باد تیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۲ - دیگر پرسش گرشاسب از برهمن

 

از آرام و جنبش نبد بیش چیز

همان هر دو چیز آفریدست نیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۴ - نکوهش مذهب دهریان

 

درین همگره باز گویند نیز

که ناید درست آنچه دانش به چیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۵ - در مذهب فلاسفه گوید

 

که بر ایزد این گفت نتوان به نیز

که بُد پادشا و نبدش ایچ چیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۶ - پرسش های دیگر از برهمن

 

همان کز نچیز آفریدست چیز

ز چیز ار کند چیز نشگفت نیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۷ - پرسش های دیگر و پاسخ برهمن

 

مه از کوه وز وی گرانتر چه چیز

به نیروترین کس کدامست نیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۷ - پرسش های دیگر و پاسخ برهمن

 

به ما در فزون از گمان نیست چیز

چنان چون دم از کم زدن نیست نیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۸ - گشتن گرشاسب با مهراج گرد هند

 

بُد آگه که در هر جزیره چه چیز

زبان همه پاک دانست نیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۵۰ - آمدن گرشاسب به جزیره هرنج

 

ز ترگ و ز شمشیر وز درع نیز

همیدون طرایف ز هر گونه چیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۵۱ - دیگر جزیره که آن رامنی خوانند

 

زند بر سر و چشم مار از ستیز

تن خویش تا مار گیرد گریز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۶۰ - جنگ گرشاسب با اژدها و شگفتی ماهی وال

 

همی گفت هر کس که با جان ستیز

مجوی و مشو در دم رستخیز

اسدی توسی
 
 
۱
۲
۳
۴
۷
sunny dark_mode