گنجور

فردوسی » شاهنامه » سهراب » بخش ۱۵

 

به زخم اندرون تیغ شد ریز ریز

چه زخمی که پیدا کند رستخیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۴

 

به دل گفت کاین را به شمشیر تیز

بباید کنون کردنش ریز ریز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۴

 

برین کار بگذشت یک هفته نیز

ز جادو جهان را برآمد قفیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۶

 

در آشتی با سیاووش نیز

بجویم فرستم بی‌اندازه چیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۹

 

فراوان سپهبد فرستاد چیز

بدین گونه یک هفته بگذشت نیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۹

 

به نزد فرنگیس بردند چیز

روانشان پر از آفرین بود نیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۹

 

بدین کار بگذشت یک هفته نیز

سپهبد بیاراست بسیار چیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۱

 

به کین من امروز تا رستخیز

نبینی جز از گرز و شمشیر تیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۲

 

به چنگال هر یک یکی تیغ تیز

ز درگاه برخواسته رستخیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۳

 

شبان را ببخشید بسیار چیز

یکی دایه با او فرستاد نیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۴

 

تهمتن برو آفرین کرد نیز

به درویش بخشید بسیار چیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۴

 

و گر نه من و گرز و شمشیر تیز

برانگیزم اندر جهان رستخیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۴

 

پس اندر فرامرز با تیغ تیز

همی تاخت و انگیخته رستخیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۶

 

چو چیره شدی بیگنه خون مریز

مکن چنگ گردون گردنده تیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۹

 

بدو گفت کای مرد با رنج خیز

که آمد ترا روزگار گریز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۹

 

بفرمای کاسپم دهد باز نیز

چنان دان که بخشیده‌ای جان و چیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۲۰

 

میانشان ببرم به شمشیر تیز

به ماهی دهم تا کند ریز ریز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۲۰

 

بهاران و این آب با موج تیز

چو اندر شوی نیست راه گریز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کیخسرو شصت سال بود » بخش ۱

 

سزد گر گمانی برد بر سه چیز

کزین سه گذشتی چه چیزست نیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۱ - اندر ستایش سلطان محمود

 

چو او مرز گیرد به شمشیر تیز

بر انگیزد اندر جهان رستخیز

فردوسی
 
 
۱
۲
۳
۴
۱۶