گنجور

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۰۹ - پادشاهی فریدون و نامه فرستادن گرشاسب

 

سپه سوی فرخ فریدون کشید

خبر چون به شاه همایون رسید

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۱۲ - نامه گرشاسب به خاقان

 

جهان گوید ایزد پدید آورید

همو بازگرداندش ناپدید

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۱۳ - قصه خاقان با برادرزاده

 

هزار اسپ رود از فسیله گزید

دو رَه ده هزار از بره سربرید

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۱۵ - رفتن گرشاسب به جنگ فغفور و دیدن شگفتی‌ها

 

درختی بر چشمه‌ساری بدید

عنان ره انجام از آن سو کشید

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۱۷ - رفتن نریمان به توران و دیدن شگفتی‌ها

 

بی‌اندازه زان روبهان سر برید

وز آن جا بشد نزد شهری رسید

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۱۷ - رفتن نریمان به توران و دیدن شگفتی‌ها

 

به شهری دگر نزد رودی رسید

به هر سوش مردم پراکنده دید

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۱۸ - نامه گرشاسب به فغفور چین

 

فرستاده چون چهره شه بدید

زمین بوسه داد آفرین گسترید

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۱۹ - جنگ نریمان با پسر فغفور چین

 

نریمان یل رفت و لشکر کشید

برابر چو نزدیک خاقان رسید

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۱۹ - جنگ نریمان با پسر فغفور چین

 

پس از وی گریزان سر اندر کشید

بیآمد چو نزد کمینگه رسید

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۱۹ - جنگ نریمان با پسر فغفور چین

 

به یک روزه ره بر فرو آرمید

ببد تا جهان پهلوان در رسید

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۲۳ - خبر یافتن فغفور از کشتن جرماس و قلا

 

چو بدخواه با لشکر اندر رسید

برابر ستاره به مه بر کشید

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۲۴ - رزم گرشاسب با سالار فغفور

 

چو دریای قار از زمین بردمید

درو چشمه زرد شد ناپدید

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۲۶ - داستان دهقان توانگر

 

به منزل سراپرده چون برکشید

ز دهقان یکی نامه اندر رسید

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۲۶ - داستان دهقان توانگر

 

دژم شد جهان پهلوان چون شنید

بسی در سپه جست و نامد پدید

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۲۷ - آمدن فغفور به جنگ نریمان

 

فرازش درفشی درفشان چو شید

به پیکر طرازیده پیل سپید

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۲۸ - رسیدن گرشاسب به نزد نریمان و گرفتاری فغفور

 

به نیکی ورا گفت دادم نوید

مبادا کزآن پس شود ناامید

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۲۹ - نامه گرشاسب به نزد فریدون

 

دو جزعش ز لؤلؤ شده ناپدید

همی زد ز خون نقطه بر شنبلید

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۲۹ - نامه گرشاسب به نزد فریدون

 

ورا جای بر زنده پیلی سپید

مهان بر هیونان عودی هوید

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۳۲

 

به گیتی خداوند از آن شد پدید

که هر چیز را پاک جفت آفرید

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۳۵ - داستان گرشاسب با شاه طنجه

 

ببوسیدش از مهر و لشکر کشید

خبر چون بر شاه طنجه رسید

اسدی توسی
 
 
۱
۳
۴
۵
۶
sunny dark_mode