گنجور

فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۲۸

 

چو خورشید تابان ز گنبد بگشت

به کردار آهن بتفسید دشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۳۲

 

کنون بودنی بود و پیران گذشت

همه کار و کردار او باد گشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۳۳

 

خبر شد بدیشان که پیران گذشت

نبرد دلیران دگرگونه گشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۳۳

 

چو بشنید گیو این سخن بازگشت

بر او آفرین کرد و اندر گذشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۳۶

 

چو از روز نه ساعت اندر گذشت

خور از گنبد چرخ گردان بگشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۳۶

 

از اندیشهٔ ما سخن درگذشت

فلک بر سرش بر دگرگونه گشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲

 

همه کوه و غار و بیابان و دشت

به هر سو همی گرد لشکر بگشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۳

 

خود و ویژگانش نشسته به دشت

سپهر از سپاهش همی خیره گشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۴

 

همی بود خامش چو آمد به مشت

چنان مهربان پهلوان را بکشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۶

 

که این کار ما دیر و دشوار گشت

سخنها ز اندازه اندر گذشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۷

 

گرفتش به چپ گردن و راست پشت

برآورد و زد بر زمین بر درشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۸

 

از ایرانیان چند نامی بکشت

چو خسرو بدید اندر آمد به پشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۹

 

چو نیمی ز تیره شب اندر گذشت

سپهر از بر کوه ساکن بگشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۱۰

 

یکی جای بود آن به سان بهشت

گلش مشک سارا بد و زر خشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۱۱

 

سپه باز چیدند شاهان ز دشت

چو روی زمین ز آسمان تیره گشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۱۱

 

بپروردم آن را که بایست کشت

کنون شد از او روزگارم درشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۱۲

 

سپه را کنون روز سختی گذشت

همان روز رزم اندر آرام گشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۱۴

 

فریدون فرخ ستاره نگشت

نه از خاک تیره همی برگذشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۱۵

 

بدانگه کجا رزمشان شد درشت

دو تن رستم آورد از ایشان به مشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۱۶

 

طلایه برافگند بر گرد دشت

همه شب همی گرد لشکر بگشت

ابوالقاسم فردوسی
 
 
۱
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲