گنجور

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۲ - در نعت نبی علیه السلام

 

ببرد از همه گوی پیغمبری

که با او کسی را نبد برتری

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴ - در نکوهیدن جهان گوید

 

به باغی دو در ماند ار بنگری

کز این در درآیی ، وزان بگذری

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۷ - در ستایش مردم گوید

 

چو گنجیست در خوبتر پیکری

درو ایزدی‌گوهر از هر دری

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۰ - در ستایش شاه بودلف گوید

 

به فرّش توان رفت بر مشتری

به نامش توان بست دیو و پری

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۰ - در ستایش شاه بودلف گوید

 

شهی مایهٔ شاهی و سروری

بزرگی ز گوهر به هر گوهری

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۲ - آغاز داستان

 

ز شاهانی ار پیشه ور گوهری

پدر ورز گر داری ار لشکری

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۲ - آغاز داستان

 

همی رفت پیش جم آن سعتری

چمان بر چمن همچو کبک دری

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۲ - آغاز داستان

 

دهم جان گر از دل به من بنگری

کنم خاک تن تا به بسپری

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۳ - تزویج دختر شاه زابل با جمشید

 

چو بر روی پیروزهٔ چنبری

ز مه کرد پس شب خم انگشتری

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۸ - آمدن ضحاک به مهمانی اثرط و دیدن گرشاسب را

 

نگر جنگ این اژدها سرسری

چنان جنگ های دگر نشمری

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳۱ - پیغام بهو به نزدیک گرشاسب

 

سه چندان دهم من به فرمانبری

دگر خلعت و هدیه ها بر سری

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۲ - دیگر پرسش گرشاسب از برهمن

 

روان پرور ایدونکه تن پروری

به پروانه تن رنج تا کی بری

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۶ - پرسش های دیگر از برهمن

 

همی هر زمان نو برآرد بری

چو این شد کهن بر دمد دیگری

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۸ - گشتن گرشاسب با مهراج گرد هند

 

نه کس دید و نه مرغ و دیو و پری

نه کمتر شد آن بانگ رامشگری

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۶۵ - دیدن گرشاسب دخمه سیامک را

 

چنان کآمدی همچنان بگذری

خور و پوشش افزون ترا بر سری

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۶۶ - شگفتی جزیرۀ بند آب

 

اگر بنگری کمترین گوهری

بها بیشتر دارد از کشوری

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۷۵ - بازگشت گرشاسب از هند به ایران

 

چو دزدیده شد چیز بی‌داوری

چه ناگوهری دزد و چه گوهری

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۸۵ - نامه ی اثرط به گرشاسب

 

سپهدار را بود کنداگری

بسی یافته دانش از هر دری

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۹۴ - رزم گرشاسب با منهراس

 

چو دیدند بُد ز اندلس مهتری

به پرسش گرفتندش از هر دری

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۹۸ - نامه گرشاسب به شاه قیروان

 

کنون گر نگیری ره کهتری

نیایی بر شه به فرمانبری

اسدی توسی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode