گنجور

اشعار مشابه

 

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۲۴

 

کسی گفت عزت به مال اندرست

که دنیا و دین را درم یاورست

چه مردی کند زور بازوی جاه؟

که بی‌مال، سلطان بی‌لشکرست

تهیدست با هیبت و بانگ و نام

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۳۴ - نیز در مدح اتسز خوارزمشاه

 

شها ، قدر تو از فلک برترست

ستاره جناب ترا چاکرست

تویی شاه عالم، و لیکن بعلم

نهاد تو خود عالمی دیگرست

حسامی تو در دفع یاجوج مرگ

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط
 

امیر معزی » قصاید » شمارهٔ ۷۲

 

کف دست موسای پیغمبرست

و یا آتش اژدها پیکرست

وگر زآسمان معجز مصطفی

فرود آمده بر کف حیدرست

کلید فتوح است در هر مصاف

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی نیشابوری