گنجور

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۳ - آغاز قصه

 

شجاعی که اندر مصاف نبرد

ز دریا برانگیختی تیره گرد

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۴ - بردن گلشاه را از حی

 

به تیغ بلاشان فروکوفت خرد

بدان کش هوا بود بگرفت و برد

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۴ - بردن گلشاه را از حی

 

دل و جان بهٔک نظرت او را سپرد

بلی عشق خوبان نه کاریست خرد

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۶ - چنین گفت آنگه به فرمانبران

 

زمان دادش و دل به شادی سپرد

بهٔک هفته گفتا کس از غم نمرد

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۶ - چنین گفت آنگه به فرمانبران

 

یکی شعر گفت آن دل آزرده مرد

ز تیمار و هجران وز داغ و درد

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۱۰ - شدن لشکر بنی شیبه به حی بنی ضبه

 

شجاعان و گردن کش و شیر مرد

بلا دیده و آزموده نبرد

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۱۰ - شدن لشکر بنی شیبه به حی بنی ضبه

 

بگردید اندر مصاف نبرد

ز هامون به گردون برآورد گرد

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۱۱ - شعر گفتن ربیع ابن عدنان

 

سواری دگر اسب زد در نبرد

صف آشوب و گردن کش و شیرمرد

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۱۱ - شعر گفتن ربیع ابن عدنان

 

بر من چو کردم نشاط نبرد

نخواهم کی آید مگر مرد مرد

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۱۱ - شعر گفتن ربیع ابن عدنان

 

نخواهم به جز ورقه را هم نبرد

کی امروز پیدا شود مرد مرد

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۱۱ - شعر گفتن ربیع ابن عدنان

 

بگفت ای جهن دیدهٔ سال خورد

گذشته بسی بر سرت گرم و سرد

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۱۱ - شعر گفتن ربیع ابن عدنان

 

مرا زان جوانان مردان مرد

همی خنده آمد به گاه نبرد

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۱۱ - شعر گفتن ربیع ابن عدنان

 

برآمد یکی تیره گرد از نبرد

کی پر گرد شد گنبد لاژورد

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۱۱ - شعر گفتن ربیع ابن عدنان

 

بگفت این و از کین دل حمله کرد

بیاورد شمشیر تیز از نبرد

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۱۲ - شعر گفتن ورقه در مرگ پدر

 

دریغ ای پدر دیدهٔ شیر مرد

کی رفتی ز دنیا پر از داغ و درد

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۱۲ - شعر گفتن ورقه در مرگ پدر

 

دو میر شجاع و دو پیل نبرد

دو شیر صف آشوب و دو مرد مرد

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۱۲ - شعر گفتن ورقه در مرگ پدر

 

بگرز آزمودند چندان نبرد

کی گل رنگ رخسارشان گشت زرد

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۱۲ - شعر گفتن ورقه در مرگ پدر

 

پیاده شد از اسپ، اسپس بمرد

پیاده برآن خستگی حمله برد

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۱۳ - کنون بشنو ای خال ِ آزاد مرد

 

کنون بشنو ای خال ِ آزاد مرد

که گلشاه دلخواه با او چه کرد

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۱۴ - چو شد یار با بارهٔ گام زن

 

نگه کرد گلشاه سوی نبرد

بدید آن دو گردن کش شیرمرد

عیوقی
 
 
۱
۲
۳
۴