گنجور

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۳ - آغاز قصه

 

چو آموزگار آمدی باز جای

شدندی سراسیمه و سست رای

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۳ - آغاز قصه

 

چنان گشت ورقه ز فرهنگ و رای

که کُه را به نیرو بکندی ز جای

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۳ - آغاز قصه

 

دو دلسوخته عاشق تیره رای

شدندی به تیمار و غم باز جای

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۳ - آغاز قصه

 

سپاهی همه سرکش و تیره رای

همه دیو دیدار و آهن قبای

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۴ - بردن گلشاه را از حی

 

چو رفتند آن لشکر تیره رای

به پیروزی و خرمی باز جای

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۴ - بردن گلشاه را از حی

 

ز قول من ار بگسلی هوش ورای

شبیخون و جنگ مرا دارپای

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۶ - چنین گفت آنگه به فرمانبران

 

چو ورقه ز گل شه تهی دید جای

چو سر گشتگان اندر آمد ز پای

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۸ - سخن گفتن ورقه با پدر و جواب دادن پدرش

 

چو از شعر فارغ شد آمد بپای

بغرید چون رعد نالان ز جای

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۸ - سخن گفتن ورقه با پدر و جواب دادن پدرش

 

نشست از بر بارهٔ باد پای

بجنبید چون کوه رویین ز جای

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۱۰ - شدن لشکر بنی شیبه به حی بنی ضبه

 

اگر مر ترا سوی ورقست رای

به من بازگوی ای بت دل ربای

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۱۱ - شعر گفتن ربیع ابن عدنان

 

کجا ورقه آن عاشق تیره رای؟

کجا بابکش؟ گو به جنگ من آی!

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۱۱ - شعر گفتن ربیع ابن عدنان

 

الای ای ربیع ابن عدنان بیای

به کینه بپوی و به مردی گرای

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۱۱ - شعر گفتن ربیع ابن عدنان

 

چو با زی هش آمد دگر ره ز پای

بیفتاد و ببرید از و هوش و رای

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۱۱ - شعر گفتن ربیع ابن عدنان

 

بگفت این و جستش چو شیری ز جای

به خنگ تکاور درآورد پای

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۱۱ - شعر گفتن ربیع ابن عدنان

 

ببر در یکی تیغ مرد آزمای

به کف در یکی نیزهٔ جان ربای

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۱۲ - شعر گفتن ورقه در مرگ پدر

 

به گرز گران آوریدند رای

فشردند هر دو به پرخاش پای

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۱۲ - شعر گفتن ورقه در مرگ پدر

 

هم اندر زمان ورقهٔ نیک رای

به اسپ تک آور درآورد پای

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۱۴ - چو شد یار با بارهٔ گام زن

 

بزد بانگ بر مرکب باد پای

بجست اسپ چون مرغ پران ز جای

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۱۴ - چو شد یار با بارهٔ گام زن

 

از آن پیش تا کم درآری ز پای

یکی روی گلشاه ما را نمای

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۱۴ - چو شد یار با بارهٔ گام زن

 

چو دختر بدو باز دادش خدای

شده دولتش باز آمد بجای

عیوقی
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode