گنجور

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۶

 

ندانیم ماکان جفاگر کجاست

به ابرست گر در دم اژدهاست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۸

 

بدو گفت کیخسرو اکنون کجاست

بباید به من برگشادنت راست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۸

 

چه کردید با گیو و خسرو کجاست

سخن بر چه سان است برگوی راست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۹

 

ز بد مهر او پردهٔ جان ماست

وزین کردهٔ خویش زنهار خواست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۲۲

 

بسان درفشی برآورد راست

به گیتی به جز فر یزدان نخواست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان خاقان چین » بخش ۱

 

نگه کرد باید که جایش کجاست

بگرد چپ لشکر و دست راست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان اکوان دیو » داستان اکوان دیو

 

جهان پاک بر مهر او گشت راست

همی داشت گیتی بر انسان که خواست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۱

 

به یک روی جستن بلندی سزاست

اگر در میان دم اژدهاست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی لهراسپ » بخش ۲

 

چو گشتاسپ می‌خورد برپای خاست

چنین گفت کای شاه با داد و راست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی لهراسپ » بخش ۵

 

مرا هدیه باید اگر گفت راست

ترا رای و راه دبیری کجاست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی لهراسپ » بخش ۹

 

بدو گفت گشتاسپ کری رواست

چه گویند و این بیشه اکنون کجاست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی لهراسپ » بخش ۱۰

 

به گشتاسپ بنمود به انگشت راست

که آن اژدها را نشیمن کجاست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی لهراسپ » بخش ۱۰

 

همه بیشه سرتابسر اژدهاست

تو نیز ار شگفتی ببینی رواست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی لهراسپ » بخش ۱۱

 

به کوه سقیلا یکی اژدهاست

که کشور همه پاک ازو در بلاست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی لهراسپ » بخش ۱۲

 

بشد اهرن و هرچ گشتاسپ خواست

بیاورد چون کارها گشت راست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی لهراسپ » بخش ۱۲

 

همی تاختندی چپ و دست راست

که گفتی سواری بدیشان سزاست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی لهراسپ » بخش ۱۲

 

ازیشان یکی گوی و چوگان بخواست

میان سواران برافگند راست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی لهراسپ » بخش ۱۲

 

بپرسید و گفت این سوار از کجاست

که چندین بپیچد چپ و دست راست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی لهراسپ » بخش ۱۲

 

کنون آن گرامی کتایون کجاست

مرا گر ستمگاره خواند رواست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی لهراسپ » بخش ۱۲

 

که آرام و شهر و نژادش کجاست

بگوید مگر مر ترا گفت راست

فردوسی
 
 
۱
۳
۴
۵
۶
۷
۲۱