گنجور

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۴ - در آفرینش ماه

 

بدین سان نهادش خداوند داد

بود تا بود هم بدین یک نهاد

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۹ - ملاقات کردن فرامرز و بانوگشسب

 

به آواز گفتش که ای بدنژاد

که باشی چنین گفته آری به یاد

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۳ - اندر شکار رفتن فرامرز با بانو گشسب

 

شما باز گویید نام و نژاد

به جنگ اندر آیید یا صلح و داد

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۳ - اندر شکار رفتن فرامرز با بانو گشسب

 

چو بشنید پیران فرامرز راد

فرود آمد و خاک را بوسه داد

سرایندهٔ فرامرزنامه
 
 
۱
۲
۳
۸
sunny dark_mode