گنجور

عثمان مختاری » شهریارنامه » بخش ۱ - آغاز

 

به گله درون گرگ و چوپان به خواب

شب تیره نه تابش آفتاب

عثمان مختاری
 

عثمان مختاری » شهریارنامه » بخش ۴ - شکار رفتن ارژنگ شاه با شهریار گوید

 

بر افراز آن گر پریدی عقاب

شدی از تف خور همان دم کباب

عثمان مختاری
 

عثمان مختاری » شهریارنامه » بخش ۷ - کشتن عباس هامان پسر هیتال شاه را گوید

 

که از دشمن ایمن بود گاه خواب

چنین تا برآمد ز که آفتاب

عثمان مختاری
 

عثمان مختاری » شهریارنامه » بخش ۱۸ - شناختن شهریار مرجانه جادو را گوید

 

دمش باز دارد زرفتار آب

به بندد ز افسون دم آفتاب

عثمان مختاری
 

عثمان مختاری » شهریارنامه » بخش ۱۹ - رسیدن نامه هیتال شاه بارژنگ شاه گوید

 

به پیش سپه آمد او با شتاب

بر شاه آمد بهنگام خواب

عثمان مختاری
 

عثمان مختاری » شهریارنامه » بخش ۲۰ - جواب نامه نوشتن ارژنگشاه به هیتالشاه گوید

 

چو فردا کشد تیغ تیز آفتاب

غو کوس سازد تهی سر ز خواب

عثمان مختاری
 

عثمان مختاری » شهریارنامه » بخش ۲۱ - گرفتن عاس شهریار را و بردن پیش هیتال شاه گوید

 

بدی تشنه برداشت چون سر ز خواب

بزد دست برداشت آن ظرف آب

عثمان مختاری
 

عثمان مختاری » شهریارنامه » بخش ۲۱ - گرفتن عاس شهریار را و بردن پیش هیتال شاه گوید

 

یکی داستان زد به بچه عقاب

که ایمن ز دشمن مشو گاه خواب

عثمان مختاری
 

عثمان مختاری » شهریارنامه » بخش ۲۹ - رفتن نسناس زنگی به رزم او گوید

 

دگر روز چون سرکشید آفتاب

تهی شد سرنامداران ز خواب

عثمان مختاری
 

عثمان مختاری » شهریارنامه » بخش ۳۴ - صف آرائی هیتال با ارژنگ شاه در برابر همدیگر

 

سنانها بدست سیاهان بتاب

نموده چو در شب ز گرد(و)ن شهاب

عثمان مختاری
 

عثمان مختاری » شهریارنامه » بخش ۳۵ - رها شدن شهریار از بند هیتال شاه گوید

 

چو روز دگر سرکشید آفتاب

سر باج گیر اندر آمد ز خواب

عثمان مختاری
 

عثمان مختاری » شهریارنامه » بخش ۳۷ - بردن شهریار شنگاوه را به پیش ارژنگ شاه گوید

 

رخی گشت پیدا بزیر نقاب

چنان چونکه از زیر ابر آفتاب

عثمان مختاری
 

عثمان مختاری » شهریارنامه » بخش ۴۶ - رزم شهریار با نقابدار زرد پوش

 

یکی دختری دید چون آفتاب

که گردد نمایان ز زیر نقاب

عثمان مختاری
 

عثمان مختاری » شهریارنامه » بخش ۴۹ - رفتن شهریار به پای قلعه سراندیب گوید

 

چو آمد به برج فلک آفتاب

سرهندی شب درآمد ز خواب

عثمان مختاری
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode