گنجور

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۴ - سبب نظم کتاب

 

جهد کردم که در چنین ترکیب

باشد آرایشی ز نقش غریب

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۰ - داستان بهرام با کنیزک خویش

 

روزکی چند صبر کن به شکیب

شاه را گو بکشتمش به فریب

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۴
۶
sunny dark_mode