گنجور

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۵ - صفت عثمان خواننده

 

آن کسانی که دشمن اویند

بیهده چیزکی نمی گویند

مسعود سعد سلمان
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۴ - صفت اصحاب الطریقه

 

رهروانی که وصل اوجویند

معتکف جمله بر در اویند

سنایی
 

حمیدالدین بلخی » مقامات حمیدی » المقامة الحادیة و العشرون - فی اوصاف بلدة سمرقند

 

ماهرویان از آن زمین خیزند

سرو قدان در آن چمن رویند

باد فردوس از آن هوا یابند

گل جنت از آن زمین بویند

نقش فرودسیان و حوران را

[...]

حمیدالدین بلخی
 

عراقی » عشاق‌نامه » فصل اول » بخش ۲ - مثنوی

 

عاشقان ره به عشق می‌پویند

درس تنزیل عشق می‌گویند

عراقی
 

عراقی » عشاق‌نامه » فصل دهم » بخش ۶ - مثنوی

 

اندران ره کزو نشان جویند

سر فدا کرده، ترک جان گویند

عراقی
 

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۰۴

 

ناکسان را فراستیست عظیم

گرچه تاریک طبع و بدخویند

چون دو کس مشورت برند به هم

گویند این عیب من همی گویند

سعدی
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode