گنجور

سوزنی سمرقندی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۱۵ - در مدح علی بن احمد

 

میر خوبان کشید نامعلوم

حشم زنگ در حوالی روم

گشت پوشیده زان سواد حشم

عدل نوشیروان بظلم سدوم

من بر او عاشقم هنوز چنان

[...]

سوزنی سمرقندی
 

قوامی رازی » دیوان اشعار » شمارهٔ ۱۵ - در مدح و استعطاء است

 

ای جهان را بزرگیت معلوم

وای خرد را کفایتت مفهوم

سخنت باد بر دل وزرا

گرم چون انگبین و نرم چو موم

ولیت بر کنار آب حیات

[...]

قوامی رازی
 

انوری » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴۰ - مدح مجدالدین ابوالحسن عمرانی

 

آفرین باد بر چو تو مخدوم

ای نکوسیرت خجسته رسوم

ای بصورت فرود دور فلک

وی بمعنی ورای سیر نجوم

دخل مدح تو از خواص و عوام

[...]

انوری
 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۳۶۵ - در اشتیاق

 

به خدایی که در موجودات

جز به امرش نمی‌شود منظوم

که بماندم چو قالبی بی‌روح

تا ز دیدار تو شدم محروم

انوری
 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۳۶۷

 

کارها را طلب مکن غایت

تا نمانی ز کار دل محروم

زیرکان این مثل نکو زده‌اند

طلب‌الغایه ای برادر شوم

انوری
 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۳۶۸

 

به خدایی که قائمست به ذات

نه چو ما بلکه قایم و قیوم

که مرا در فراق خدمت تو

جان ز غم مظلمست و تن مظلوم

باز مرحوم روزگار شدم

[...]

انوری
 

حمیدالدین بلخی » سفرنامهٔ منظوم » آغاز کتاب

 

تن و جان و دل از چه شد محروم

از تو و از سپهر و از مخدوم

حمیدالدین بلخی
 

حمیدالدین بلخی » سفرنامهٔ منظوم » آغاز کتاب

 

خاص بر من نه بر سبیل عموم

کرده رای تو حکم های سدوم

حمیدالدین بلخی
 

مجیرالدین بیلقانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۶۴

 

به خدایی که در موجودات

جز به امرش نمی شود منظوم

که بماندم چو قالبی بی روح

تا ز دیدار تو شدم محروم

مجیرالدین بیلقانی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده

 

هر چه هست از دقیقه‌های نجوم

با یکایک نهفته‌های علوم

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۵ - دعای پادشاه سعید علاء الدین کرپ ارسلان

 

نظم اولاد او به سعد نجوم

باد در بدر تا ابد منظوم

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۹ - صفت سمنار و ساختن قصر خورنق

 

هست نام‌آوری ز کشور روم

زیرکی کاو ز سنگ سازد موم

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۴ - خواستن بهرام دختر شاهان هفت اقلیم را

 

وانگهی ترکتاز کرد به روم

در فکند آتشی دران بر و بوم

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۵ - صفت بزم بهرام در زمستان و ساختن هفت گنبد

 

از طبیعی و هندسی و نجوم

همه در دست او چو مهرهٔ موم

نظامی
 

ظهیر فاریابی » قطعات » شمارهٔ ۸۲

 

افتخار زمانه شمس الدین

ای چو عنقا نظیر تو معدوم

همچو هد هد بر آستانه تو

فلک تند چاپلوس خدوم

باز اقبالت آشیان کرده

[...]

ظهیر فاریابی
 
 
۱
۲
۳
۴
۸
sunny dark_mode