گنجور

جامی » هفت اورنگ » سلسلةالذهب » دفتر اول » بخش ۱۱۴ - قصه زاهد و عارف

 

زاهدی می گذشت در راهی

فاسقی را بدید ناگاهی

جامی
 

جامی » هفت اورنگ » سلسلةالذهب » دفتر سوم » بخش ۳۰ - گفتار در مذمت بخل

 

قفل بگشا که دست کوتاهی

نیست لایق به منصب شاهی

جامی
 

هلالی جغتایی » شاه و درویش » بخش ۱۰ - آغاز قصهٔ شاه و درویش

 

بود سرخیل آن همه ماهی

ملک اقلیم حسن را شاهی

هلالی جغتایی
 

هلالی جغتایی » شاه و درویش » بخش ۳۸ - اقامت شاه‌زاده بر لب دریا و کدا بر کوه

 

بود در جمع خیمه خرگاهی

در میان ستاره‌ها ماهی

هلالی جغتایی
 

هلالی جغتایی » شاه و درویش » بخش ۳۹ - رفتن شاه پیش گدا و بشارت تخت‌نشینی

 

گر درین باب حجتی خواهی

اینک این خاتم شهنشاهی

هلالی جغتایی
 

هلالی جغتایی » شاه و درویش » بخش ۴۴ - ایضا فی الموعظه النصیحه

 

که به بازیچه هر زمان شاهی

سوی این عرصه می کند راهی

هلالی جغتایی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر چهارم - قسمت اول » بخش پنجم - قسمت اول

 

خبر آمد دلیل آگاهی

جهل برهان و نقص و گمراهی

شیخ بهایی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » ودیعة البدیعه (حدیقهٔ ثانی) » بخش ۴

 

قوت بازوی یداللهی

زده خط بر سواد گمراهی

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » ودیعة البدیعه (حدیقهٔ ثانی) » بخش ۱۱

 

گر کنی حفظ هر یک آگاهی

نکنی حفظ اگر تو، گمراهی

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » ودیعة البدیعه (حدیقهٔ ثانی) » بخش ۲۵

 

دوم اصحاب سیرگمراهی

بندهٔ نفس و خصم آگاهی

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » ودیعة البدیعه (حدیقهٔ ثانی) » بخش ۴۰

 

حلّه از توست، نیست کوتاهی

هان ببخشش به هر که می خواهی

حزین لاهیجی
 
 
۱
۳
۴
۵
۶