گنجور

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۸۴ - توصیف اسب و مدح سلطان مسعود

 

شاد باش ای هیون آخته یال

هیکل کوه کوب و هامون مال

از پیت کوس خورده کوه ثبیر

وز تکت کاخ خورده باد شمال

بوده با رنگ وقت تک همسر

[...]

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » توصیفات » نام روزهای فرس » شمارهٔ ۱۴ - گوش روز

 

گوش روز ای نگار مشکین خال

گوش بر بط بگیر و نیک بمال

من ز بهر سماع خواهم گوش

بی سماعم مدار در هر حال

من نگنجم ز شادی اندر پوست

[...]

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۸ - مدح امیر ماهو

 

ماهو آن سید ستوده خصال

باشد آهسته طبع در همه حال

مسعود سعد سلمان
 

ابوالفرج رونی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۷۷ - ایضاً له

 

میل کرد آفتاب سوی شمال

روز فرسوده را قوی شد حال

باد بر شاخ کوفت شاخ درخت

خاک در بیخ دوخت بیخ نهال

کوه در آب رفت از آتش میغ

[...]

ابوالفرج رونی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۱۶ - در جواب حضرت خضر علیه السلام گوید

 

مگر آن بخت یابم از اقبال

کافکنم رخت در جهان کمال

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۱۸ - در جواب عقل «‌و سقیهم ربهم شراباً طهورا»

 

روزگاری برای قوت عیال

باز می‌داردم زکسب کمال

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۰ - فی الشکایه

 

بس‌از ان وصف زلف و طره‌وخال

بس از این هرز گفت وگوی محال‌!

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۳ - وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ

 

خلقتت برد کوی استکمال

همتت راست سو‌ی استدلال

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۵۳ - انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون

 

قادر مطلق ایزد متعال

ذات او را حیات داد و کمال

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۵۳ - انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون

 

ساکن بزم او به صف نعال

نفس کل از برای کسب کمال

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۵۳ - انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون

 

ورکمالیست از بها و جمال

عقل کل را کشد به استقبال

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۶ - خسر الدنیا و الآخرة ذلک هو الخسران المبین

 

گر بمانی در این جهان صد سال

بی غم و رنج جفت نعمت و مال‌،

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۸ - فصل در اکل و شرب

 

فرخ آن کاختیار او همه سال

عمل صالحست و اکل حلال

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۸ - فصل در اکل و شرب

 

لقمه‌ای کم خوری زکسب حلال

به بود از عبادت ده سال

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۷۷ - فصل فی ختم الکتاب

 

نظم نغزش زنکته و امثال

سحر مطلق ولی مباح و حلال

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۷۷ - فصل فی ختم الکتاب

 

شاهدانی به چهره همچو هلال

در حجاب حروف زهره جمال

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۷۷ - فصل فی ختم الکتاب

 

پانصد و بیست و هشت آخر سال

بود کاین نظم نغز یافت کمال

سنایی
 
 
۱
۲
۳
۳۰
sunny dark_mode