گنجور

سوزنی سمرقندی » دیوان اشعار » هزلیات » قطعات » شمارهٔ ۳ - خط من نیکوست

 

مدحتم را خط صلت دادی

تا نمودی که خط من نیکوست

بنده هم نیز بنده وار زدم

کوس مدح تو پیش دشمن و دوست

از تقاضای آرز و فرسود

[...]

سوزنی سمرقندی
 

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۱۶ - بر سنگ مزار

 

هرکه را روی خوش و خوی نکوست

مرده و زنده من عاشق اوست

ایرج میرزا
 

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » دل مادر » خاتمه

 

تو چه دانی که چها در دل اوست

او ترا تا به کجا دارد دوست

ملک‌الشعرا بهار
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۳۲ - گل و خاک

 

صبحدم، تازه گلی خودبین گفت

کاز چه خاک سیهم در پهلوست

خاک خندید که منظوری هست

خیره با هم ننشستیم، ای دوست

مقصد این ره ناپیدا را

[...]

پروین اعتصامی
 
 
sunny dark_mode