گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۲۱۶

 

بی‌هنر را دیدن صاحب هنرنیش بر جان می‌زند چون کژدمی
هر که نامردم بود عذرش بنهگر به چشمش درنیاید مردمی
راست می‌خواهی به چشم خارپشتخار پشتی خوشترست از قاقمی


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۹۳

 

خوش ترست از آبِ حیوان خاکِ می
زندگی زهرست بی تریاکِ می
روحِ راحِ خُلد می آید از او
راحتِ روح است بویِ پاکِ می
دیر شد تا عقلِ روشن بین به عشق
خویشتن را بسته بر فتراکِ می
مور و آن گه طاقتِ پهلویِ پیل
پیل و آن گه حملۀ ناباکِ می
ساقیا کف گیره یی ساز از مژه
از پیِ برچیدنِ خاشاکِ […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری