گنجور

عطار » پندنامه » بخش ۶۶ - در بیان علامتهای متقی

 

سه علامت باشد انرد متقی

کی شود نسبت تقی را با شقی

بر حذر باش ای تقی از یار بد

تا نیندازد ترا در کار بد

کم رود ذکر دروغش بر زبان

[...]

عطار
 

عطار » پندنامه » بخش ۶۷ - در علامتهای اهل جنت

 

هر کرا باشد سه خصلت در سرشت

باشد آن کس بی شک از اهل بهشت

شکر در نعما و صبر اندر بلا

می‌دهد آیینهٔ دل را جلا

هر که مستغفر بود اندر گناه

[...]

عطار
 

عطار » پندنامه » بخش ۶۸ - در بیان صدقه دادن

 

گر کنی خیری بدست خویش کن

خیر خود را وقف هر درویش کن

یک درم کان را بدست خود دهند

به بود زان کز پی او صددهند

گر ببخشی خود یکی خرمای تر

[...]

عطار
 

عطار » پندنامه » بخش ۶۹ - در نصایح

 

خوف و اندوهست قوت بندگان

غم شود بار فرح جویندگان

هر کرا نبود بدل اندیشهٔ

عاقبت بر پای بیند تیشهٔ

از چه موجودی بیندیش ای پسر

[...]

عطار
 

عطار » پندنامه » بخش ۷۰ - در بیان صبر

 

تا شوی در روزگار از صابران

رو مکن از دیدن سختی گران

روی خود گر ترش سازی از بلا

خویش را از صابران مشمار هلا

در بلا وقتی که صابر نیستی

[...]

عطار
 

عطار » پندنامه » بخش ۷۱ - در بیان تجرید و تفرید

 

گر صفا می‌بایدت تجرید شو

گر خرد داری ز اهل دید شو

ترک دعوی هست تجرید ای پسر

فهم کن معنی تفرید ای پسر

اصل تجریدت وداع شهوتست

[...]

عطار
 

عطار » پندنامه » بخش ۷۲ - در فواید صحبت صالحان و اجتناب اهل ظلم

 

همنشین صالحان باش ای پسر

هم جدا از فاسقان باش ای پسر

جانب ظالم مکن میل از عزیز

ورکنی گردی از آن خیل ای عزیز

رو ز اهل ظلم بگریز ای فقیر

[...]

عطار
 

عطار » پندنامه » بخش ۷۳ - در بیان آن کس که دوستی را نشاید

 

دوست گر باشد زیانکار ای پسر

رو طمع زان دوست بردار ای پسر

هر که می‌گوید بدیهای تو فاش

دوست مشمارش بدو همدم مباش

دوستی هرگز مکن با باده خوار

[...]

عطار
 

عطار » پندنامه » بخش ۷۴ - در بیان رعایت یتیم ونصایح دیگر

 

بر سر بالین بیماران گذر

زانکه هست این سنت خیرالبشر

تا توانی تشنه را سیراب کن

در مجالس خدمت اصحاب کن

خاطر ایتام را دریاب نیز

[...]

عطار
 

عطار » پندنامه » بخش ۷۵ - در بیان صلۀ رحم و زیارت خویشاوندان

 

رو بپرسیدن بر خویشان خویش

تا که گردد مدت عمر تو بیش

هر که گرداند ز خویشاوند رو

بی گمان نقصان پذیرد عمر او

هر که او ترک اقارب می‌کند

[...]

عطار
 

عطار » پندنامه » بخش ۷۶ - در بیان فتوت

 

چیست مردی ای پسر نیکو بدان

اولا ترسیدن از حق در نهان

عذر خواهان مرد پیش از معصیت

باشدش طاعات بیش از معصیت

آنکه کار نیک مردان می‌کند

[...]

عطار
 

عطار » پندنامه » بخش ۷۷ - در بیان فقر و صحبت درویشان

 

فقر می‌دانی چه باشد ای پسر

با تو گویم گر نداری زان خبر

گرچه باشد بی‌نوا در زیر دلق

خویش را منعم نماید پیش خلق

گرسنه باشد ز سیری دم زند

[...]

عطار
 

عطار » پندنامه » بخش ۷۸ - در بیان انتباه از غفلت

 

از خدای خویشتن غافل مباش

غافلانه در ره باطل مباش

جای گریه است این جهان دروی مخند

چشم عبرت برگشای و لب به بند

همچو مور از حرص هر سوی مرو

[...]

عطار
 

عطار » پندنامه » بخش ۷۹ - خاتمه الکتاب

 

هر که آرد این نصیحتها بجای

در دو عالم رحمتش بخشد خدای

ور نیارد این وصیت را بجا

دور ماند بی شکی او از خدا

یا الهی رحم کن بر ما همه

[...]

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

ابتدا برنام حی لایزال

صانع اشیاء و ابداع جلال

آن خردبخشی که آدم ذات اوست

جمله اشیا مصحف آیات اوست

خاک را بر روی آب او گسترید

[...]

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲ - نعت سید عالم علیه السلام

 

مهترین هر دو عالم مصطفاست

انبیاء و اولیا را رهنماست

خواجه ثقلین و سلطان جهان

ذرّهٔ از نور او کون و مکان

بهترین ومهترین جزو و کل

[...]

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۳ - در ذات و صفات

 

ذات چه بودجزو و کل با یکدگر

جملگی یک گشته در زیر و زبر

روح چه بود پرتوی ازنور ذات

مانده سر گردان دریای صفات

عین چه بود در تجلّی گم شدن

[...]

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۴ - برآمدن بر منبر وحدت از راه دل

 

یک زمان ای روح روحانی قدس

پای بیرون نه ازین دیر سدس

خیمه دل ماورای دیر زن

بود با نابود کلّ سیر زن

این بت و رهبان طبعی خوار کن

[...]

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۵ - حكایت استاد ترك و پرده بازی او

 

پرده بازی بود استادی بزرگ

چابکی دانا ولی از اصل ترک

مثل خود در فن نقّاشی نداشت

هر کجا میرفت آنجا کار داشت

صورت الوان عجایب ساختی

[...]

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۶ - در علو مرتبه انسان

 

ای نموده جسم و جان از کاینات

هست در تاریکیت آب حیات

ای همه اسرار جانان کرده فاش

بیش ازین در صورت حسّی مباش

آنچه بخشیدم ترا آن قسم کن

[...]

عطار
 
 
۱
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴