گنجور

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۲۳ - قسم غلام در صدق و وفای یار خود از طهارت ظن خود

 

گفت نه والله بالله العظیم

مالک الملک و به رحمان و رحیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۲۳ - قسم غلام در صدق و وفای یار خود از طهارت ظن خود

 

چون محمد یافت آن ملک و نعیم

قرص مه را کرد او در دم دو نیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۲۳ - قسم غلام در صدق و وفای یار خود از طهارت ظن خود

 

عالم اندر چشم تو هول و عظیم

ز ابر و رعد و چرخ داری لرز و بیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۳۲ - تتمهٔ حسد آن حشم بر آن غلام خاص

 

از دل سوراخ چون کهنه گلیم

پرده‌ای بندد به پیش آن حکیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۵۷ - حمله بردن سگ بر کور گدا

 

کز ضرورت دم خر را آن حکیم

کرد تعظیم و لقب دادش کریم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۵۷ - حمله بردن سگ بر کور گدا

 

چون بماند از خلق گردد او یتیم

انس حق را قلب می‌باید سلیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۶۶ - باز جواب گفتن ابلیس معاویه را

 

خشک گوید راستم من کژ نیم

تو چرا بی‌جرم می‌بری پیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۶۹ - باز تقریر ابلیس تلبیس خود را

 

تو ز من با حق چه نالی ای سلیم؟

تو بنال از شر آن نفس لئیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱۱۱ - شرح کردن شیخ سر آن درخت با آن طالب مقلد

 

بود شیخی عالمی قطبی کریم

اندر آن منزل که آیس شد ندیم

مولانا
 
 
۱
۲
۳
۴
۷
sunny dark_mode