گنجور

عطار » منطق‌الطیر » حکایت بوتیمار » حکایت بوتیمار

 

از کم آزاری من هرگز دمی

کس نیازارد ز من در عالمی

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » پرسش مرغان » حکایت پادشاهی که بسیار صاحب جمال بود

 

نه کسی را صبر بودی زو دمی

نه کسی را تاب او بودی همی

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

گر شما را کار افتادی دمی

همدمی بودی مرا در هر غمی

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

کردم از بحر شفاعت شبنمی

منتشر بر روزگار او همی

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

کار افتاد و نبودش همدمی

دید خود را در عجایب عالمی

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عزم راه کردن مرغان » تحیر بایزید

 

گفت ای سایل سلیمان را همی

چشم افتادست بر ما یک دمی

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت خونیی که به بهشت رفت

 

گفت چون خونم روان شد بر زمی

می‌گذشت آنجا حبیب اعجمی

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت دیوانه‌ای که از مگس و کیک در عذاب بود

 

گر به صدق آیی درین ره تو دمی

صد فتوحت پیش بازآید همی

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت مفلسی که عاشق شاه مصر شد

 

صد هزاران دل بمرد از غم همی

وین سگ کافر نمی‌میرد دمی

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » گفتار مردی صوفی از روزگار خود

 

گر تو در عالم خوشی جویی دمی

خفتهٔ یا باز می‌گویی همی

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت خفاشی که به طلب خورشید پرواز می‌کرد

 

وانک بر فرمان کشد سختی دمی

از ثوابش پر برآید عالمی

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » بیان وادی معرفت » حکایت مردی که در کوه چین سنگ شد

 

چون برون رفتی ازین گم در گمی

هست آنجا جای خاص آدمی

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » سی‌مرغ در پیشگاه سیمرغ » ...

 

برنخیزد در جهان خرمی

تا ابد محبوب‌تر زو آدمی

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » سی‌مرغ در پیشگاه سیمرغ » ...

 

روز و شب بی او نیاسودی دمی

مونس او بودش به روز و شب همی

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۱۰ - در بیان مذهب و سلسلۀ پیر خود فرماید

 

بعد از آن گفتا رسول هاشمی

کاین سخنها را ولی داند همی

عطار
 
 
۱
۲
۳
۱۲
sunny dark_mode