گنجور

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ۱۲۳ - مثل

 

آن یکی می‌خورد نان فخفره

گفت سایل چون بدین استت شره

جلال الدین محمد مولوی
 

حکیم نزاری » سفرنامه » بخش ۵ - حکایت

 

آسمان بالای زیر هر سره

چون نمودی در میان هر دره

حکیم نزاری قهستانی
 

نظام قاری » دیوان البسه » قصاید » شمارهٔ ۱۱ - و من نتایج افکاره

 

جامه چون درتوله است از قنطره

در کدینه گشت پاره یکسره

مفرش از جرجانی و مخفی شمار

در جهای خط و حبر محبره

لشکر موئینه را صوف بین

[...]

نظام قاری
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر پنجم - قسمت دوم » بخش اول - قسمت اول

 

چون به صورت آمد آن نور سره

شد عدد چون پایه های کنگره

شیخ بهایی
 

قاآنی » قطعات » شمارهٔ ۱۲۴

 

در کمندی اوفتادستیم صعب

پای تا سر حلقه حلقه چون زره

هرچه می‌پیچیم کز آن وارهیم

بیشتر گردد ز پیچیدن گره

قاآنی
 
 
۱
۲
۳