گنجور

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۲۳ - قسم غلام در صدق و وفای یار خود از طهارت ظن خود

 

باش تا روزی که آن فکر و خیال

بر گشاید بی‌حجابی پر و بال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۳۰ - امتحان کردن خواجهٔ لقمان زیرکی لقمان را

 

در درون دل در آید چون خیال

پیش او مکشوف باشد سر حال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۳۱ - ظاهر شدن فضل و زیرکی لقمان پیش امتحان کنندگان

 

زان همی‌گرداندت حالی به حال

ضد به ضد پیداکنان در انتقال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۳۱ - ظاهر شدن فضل و زیرکی لقمان پیش امتحان کنندگان

 

تا که خوفت زاید از ذات الشمال

لذت ذات الیمین یرجی الرجال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۳۴ - انکار فلسفی بر قرائت ان اصبح ماکم غورا

 

کی بروید سبزهٔ ذوق وصال

کی بجوشد چشمه‌ها ز آب زلال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۳۴ - انکار فلسفی بر قرائت ان اصبح ماکم غورا

 

لیک هرگز مست تصویر و خیال

در نیابد ذات ما را بی مثال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۳۵ - انکار کردن موسی علیه السلام بر مناجات شبان

 

با کی می‌گویی تو این با عم و خال

جسم و حاجت در صفات ذوالجلال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۵۳ - حکایت

 

دید پیری با قدی همچون هلال

دید در وی فر و گفتار رجال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۵۳ - حکایت

 

پیش او بنشست و می‌پرسید حال

یافتش درویش و هم صاحب‌عیال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۶۰ - تتمهٔ نصیحت رسول علیه السلام بیمار را

 

بی‌حدی تو در جمال و در کمال

در کژی ما بی‌حدیم و در ضلال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۶۴ - باز جواب گفتن ابلیس معاویه را

 

تا دهد جان را فراقش گوشمال

جان بداند قدر ایام وصال

مولانا
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۱۵
sunny dark_mode