گنجور

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱ - سر آغاز

 

او جمیلست و محب للجمال

کی جوان نو گزیند پیر زال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱ - سر آغاز

 

کاندرین چشم منیر بی زوال

از حقایق راه کی یابد خیال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱ - سر آغاز

 

سخرهٔ حس‌اند اهل اعتزال

خویش را سنی نمایند از ضلال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱ - سر آغاز

 

چشم من چون سرمه دید از ذوالجلال

خانهٔ هستیست نه خانهٔ خیال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۶ - حکایت مشورت کردن خدای تعالی در ایجاد خلق

 

یک زمان بگذار ای همره ملال

تا بگویم وصف خالی زان جمال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۹ - گمان بردن کاروانیان که بهیمهٔ صوفی رنجورست

 

مُشک را بر تن مزن، بر دل بمال

مُشک چه‌بْوَد نام پاک ذوالجلال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱۰ - یافتن شاه باز را به خانهٔ کمپیر زن

 

مرد میراثی چه داند قدر مال؟

رستمی جان کند و مجان یافت زال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱۲ - ترسانیدن شخصی زاهدی را کی کم گری تا کور نشوی

 

گفت زاهد از دو بیرون نیست حال

چشم بیند یا نبیند آن جمال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱۵ - فروختن صوفیان بهیمهٔ مسافر را جهت سماع

 

گر ترازو را طمع بودی به مال

راست کی گفتی ترازو وصف حال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱۶ - تعریف کردن منادیان قاضی مفلس را گرد شهر

 

آدمی را فربهی هست از خیال

گر خیالاتش بود صاحب‌جمال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱۸ - تتمهٔ قصهٔ مفلس

 

اندک اندک می‌ستانند آن جمال

اندک اندک خشک می‌گردد نهال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱۹ - مثل

 

گر بدیدی کارگاه لایزال

دست و پایش خشک گشتی ز احتیال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۲۱ - امتحان پادشاه به آن دو غلام کی نو خریده بود

 

گوش دلاله‌ست و چشم اهل وصال

چشم صاحب حال و گوش اصحاب قال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۲۳ - قسم غلام در صدق و وفای یار خود از طهارت ظن خود

 

باش تا روزی که آن فکر و خیال

بر گشاید بی‌حجابی پر و بال

مولانا
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۱۵
sunny dark_mode