گنجور

 
وفایی شوشتری

شماره ۱ - مناجات: بگیر ای دوست ما را دست امید

شماره ۲ - منظومه حدیث شریف کساء: مرا، طبع اگر نارسا، یا رسا

شماره ۳ - بهاریه و مصیبت حضرت سیدالشهدا (ع): غم امسالم افزونتر ز پار است

شماره ۴ - اتمام حجت کردن حضرت سیدالشهدا (ع): باز دیوانه شدم زنجیر کو

شماره ۵ - حکایت: پریشان حال مردی از، زر و مال

sunny dark_mode