گنجور

 
امیر شاهی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «که روزی به انصاف ازاین خوان خوری» مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ی» است.

حرف آخر قافیه

ت
ر
ن
ه
ی

شماره ۱: شبی با صراحی چنین گفت شمع - که: ای هر شبی مجلس آرای دوست

شماره ۷ - وقتی در مجلس یکی از سلاطین او را فرودست جمعی نشانده‌اند: شاها، مدار چرخ فلک در هزار سال - چون من یگانه‌ای ننماید به صد هنر

شماره ۲: دندان و لب تو هر دو با هم - دارند همیشه عیش پنهان

شماره ۶: واعظی بود بر سر منبر - لب به وعظ و به پند بگشاده

شماره ۳: در جمع ماهرویان، هم صحبتی است ما را - کاسباب خرمی را، صد گونه ساز کرده

شماره ۴: دلا زین پس چو عنقا عزلتی جوی - که زال دهر بد مهر است و شوخی

شماره ۵: در آن کوش من بعد شاهی بدهر - که روزی به انصاف ازاین خوان خوری

sunny dark_mode