گنجور

 
امیر شاهی سبزواری

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «چون من یگانه ای ننماید به صد هنر» مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ر» است.

حرف آخر قافیه

ت
ر
ن
ه
ی

شمارهٔ ۱: شبی با صراحی چنین گفت شمع - که: ای هر شبی مجلس آرای دوست

شمارهٔ ۷: شاها، مدار چرخ فلک در هزار سال - چون من یگانه ای ننماید به صد هنر

شمارهٔ ۲: دندان و لب تو هر دو با هم - دارند همیشه عیش پنهان

شمارهٔ ۶: واعظی بود بر سر منبر - لب به وعظ و به پند بگشاده

شمارهٔ ۳: در جمع ماهرویان، هم صحبتی است ما را - کاسباب خرمی را، صد گونه ساز کرده

شمارهٔ ۴: دلا زین پس چو عنقا عزلتی جوی - که زال دهر بد مهر است و شوخی

شمارهٔ ۵: در آن کوش من بعد شاهی بدهر - که روزی به انصاف ازاین خوان خوری