گنجور

 
امیر شاهی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «ای آتش سودای تو در هر جانی» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ی» است.

حرف آخر قافیه

ت
د
ر
ز
س
ن
ه
ی

شماره ۱ - درباره هرات: شام رمضان خوشست و گلگشت هرات

شماره ۲: ای مهر گسل که با توام پیوند است

شماره ۳: شادم که ز من بر دل کس باری نیست

شماره ۴: بازآ که عظیم دردناکم ز غمت

شماره ۵: دزدی که کلاه از سر شیطان دزدد

شماره ۶ - در سوگ بایسنقر: در ماتم تو دهر بسی شیون کرد

شماره ۷: تا از رخ تو سنبل تر می‌خیزد

شماره ۱۸: بر من ز فراق چند بیداد رسد؟

شماره ۸: ما را چه از آن که هر کسی بد بیند؟

شماره ۹: از لاله و سبزه، نقشبندان بهار

شماره ۱۶: ای دل، همه اسباب جهان خواسته گیر

شماره ۱۰: راحت طلبی، به داده دهر بساز

شماره ۱۱: در حلقه عشق ره نیابد هر کس

شماره ۱۹: ای زلف مسلسلت بلای دل من

شماره ۱۲: مائیم حریم انس را خاص شده

شماره ۱۷: ما را به جهان زنی و فرزندی نه

شماره ۱۳: ای عشق، دگر روی به ما آوردی

شماره ۱۴: بشتاب که از رهش به گردی برسی

شماره ۱۵: ای آتش سودای تو در هر جانی

sunny dark_mode