گنجور

 
صامت بروجردی

مرد خدا فریفته مال و جاه نیست

در بند مال و دولت و تاج و کلاه نیست

جان بردن از مهالک اسباب دنیوی

الا بعون و رایت فضل الله نیست

هرگز ز ظلم خلق مبر بر کسی پناه

الا خدا که غیر خدا دادخواه نیست

تا او نسازد از خم ابرو اشاره

کس را ز حادثات دو گیتی پناه نیست

تشویش چوب حاجب و دربان چه می‌کنی

رسم ملوک بر در این بارگاه نیست

راهی نرفته‌ای که بری پی به منزلی

جز یک قدم به منزل جانانه راه نیست

منع نظاره از رخ خود کی نموده است

گر بی‌بصیرتی تو کسی را گناه نیست

سوءالسریره باعث تحریک شبهه است

ورنه میان باطل و حق اشتباه نیست

از انقلاب ماهیت خود بپوش چشم

(صامت) رهی به چهاره بخت سیاه نیست