گنجور

 
صفی علیشاه

شماره ۱: بشناختمت در همه جا ای بت عیار

شماره ۲: تو پریچهره مر از مردم بالائی

شماره ۳: در شهر ما بتی است که بر جان بود امیر

شماره ۴: خواهم ایدل محو دیدارت کنم

شماره ۵: تا شد دلم شکسته آن زلف عنبرین

شماره ۶: ای ترک چه باشد دگرت باز بهانه

شماره ۷: تو کئی کز عقب پرده‌کشی‌ این همه سر

sunny dark_mode