گنجور

 
سعدی

بی‌هنر را دیدن صاحب هنر

نیش بر جان می‌زند چون کژدمی

هر که نامردم بود عذرش بنه

گر به چشمش درنیاید مردمی

راست می‌خواهی به چشم خارپشت

خار پشتی خوشترست از قاقمی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode