گنجور

 
سعدی

یکی از جمله صالحان به خواب دید پادشاهی را در بهشت و پارسایی در دوزخ.

پرسید که موجب درجات این چیست و سبب درکات آن که مردم به خلاف این معتقد بودند؟

ندا آمد که این پادشه به ارادت درویشان به بهشت اندر است و این پارسا به تقرب پادشاهان در دوزخ.

دلقت به چه کار آید و مسحی و مرقع

خود را ز عمل‌های نکوهیده بری دار

حاجت به کلاه برکی داشتنت نیست

درویش صفت باش و کلاه تتری دار