گنجور

باب هشتم در شکر بر عافیت

 
سعدی
سعدی » بوستان
 

سر آغاز

حکایت

گفتار اندر صنع باری عز اسمه در ترکیب خلقت انسان

حکایت اندر معنی شکر منعم

گفتار اندر گزاردن شکر نعمتها

گفتار اندر بخشایش بر ناتوانان و شکر نعمت حق در توانایی

حکایت سلطان طغرل و هندوی پاسبان

حکایت

حکایت

حکایت

حکایت

حکایت

نظر در اسباب وجود عالم

در سابقهٔ حکم ازل و توفیق خیر

حکایت سفر هندوستان و ضلالت بت پرستان