گنجور

باب هشتم در شکر بر عافیت

 
سعدی
سعدی » بوستان » باب هشتم در شکر بر عافیت
 

سر آغاز

حکایت

گفتار اندر صنع باری عز اسمه در ترکیب خلقت انسان

حکایت اندر معنی شکر منعم

گفتار اندر گزاردن شکر نعمتها

گفتار اندر بخشایش بر ناتوانان و شکر نعمت حق در توانایی

حکایت سلطان طغرل و هندوی پاسبان

حکایت

حکایت

حکایت

حکایت

حکایت

نظر در اسباب وجود عالم

در سابقهٔ حکم ازل و توفیق خیر

حکایت سفر هندوستان و ضلالت بت پرستان