گنجور

 
رودکی سمرقندی
 

به نام نیک تو، خواجه! فریفته نشوم

که نام نیک تو دام است و زرق مر نان را

کسی که دام کند نام نیک از پی نان

یقین بدان تو که دام است نانش مر جان را