گنجور

 
رودکی سمرقندی
 

گر من این دوستی تو ببرم تا لب گور

بزنم نعره ولیکن ز تو بینم هنرا

اثر میر نخواهم که بماند به جهان

میر خواهم که بماند به جهان در اثرا

هرکه را رفت همی باید رفته شمری

هرکه را مرد همی باید مرده شمرا