گنجور

 
رفیق اصفهانی

دلم خواهد که جان در راه خوبان

دهم شاید شوم دلخواه خوبان

چه خوبی ماه من کز حسرت تو

رود تا ماه هر شب آه خوبان

به اوج خوبرویی خوبرویان

همه ماهند و آن مه ماه خوبان

به خون افکندن چون من گدایی

نباشد از تو خواب ای شاه خوبان

رفیق این خوبی من بس به عالم

که هستم بندهٔ درگاه خوبان

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode