گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
حکیم نزاری

بخش ۱ - سفرنامه: قل نزاری قل هو الله احد

بخش ۲ - حکایت: بذله ای خوش یادم آمد حسب حال

بخش ۳ - آغاز کتاب: روزگاری خرم و خوش داشتیم

بخش ۴ - حکایت: با یکی از جمع اخوان الصفاء

بخش ۵ - حکایت: نو مریدی کردی از پیری سؤال

بخش ۶ - حکایت: از پدر دارم حیاتش دیرباد

بخش ۷ - حکایت: گفت اسپهبد به پیشین روزگار

بخش ۸ - حکایت: حالتی افتاد شیخی را مگر

بخش ۹ - حکایت: بود در اطراف آذربایجان

بخش ۱۰ - حکایت: بود رندی سخت مخمر هولناک

بخش ۱۱ - حکایت: عورتی در گوکچه دیدم سوگوار

بخش ۱۲ - حکایت: داشتم یاری به صدق آراسته

بخش ۱۳ - مراجعت کردن از سفر و آمدن به وطن: بی نیازا بر نیاز ما ببخش

sunny dark_mode