گنجور

 
نیر تبریزی

جنبش کبک بزیبائی رفتار تو نیست

پر طاوس بحسن خط رخسار تو نیست

شکری نیست که در خنده شیرین توئی

نمکی نیست که در لهجه گفتار تو نیست

همه افسوس بدلدادن من دارد و من

دارم افسوس بر آندل که گرفتار تو نیست

گر بگویم که من از مهر تو برخواهم گشت

در و دیوار بگویند که اینکار تو نیست

جان فدای تو که با جوهر حسنی که تراست

خودفروشی است متاعی که ببازار تو نیست

 
sunny dark_mode