گنجور

 
نیر تبریزی

آنرا که بپای تو سهی سرو سری نیست

پیداست کش از عالم بالا خبری نیست

شور لب شیرین تو در مشرب زاهد

جستیم از اینواقعه دروی اثری نیست

هر بقعه نه طور است و شجر نخله موسی

عرفان متن این زمزمه در هر شجری نیست

تا جوهر آئینه در آتش نشود صاف

سنگیست که در وی اثر جلوه گری نیست

 
sunny dark_mode