گنجور

 
مشتاق اصفهانی

زین پیش مرا بود ز بخت فیروز

هرشب شب قدر و روز روز نوروز

افغان که زیادروی و موی صنمی

اکنون نه شبم شبست و نه روزم روز

 
sunny dark_mode