گنجور

 
مشتاق اصفهانی

آن یافته کام دل ز عشق جانسوز

کز طالع فرخنده و بخت فیروز

روزی با مهر طلعتی برده بشب

با ماه وشی شبی رسانیده بروز

 
sunny dark_mode