گنجور

 
نصرالله منشی

بخش ۱ - باب زاهد و راسو: رای گفت برهمن را: شنودم داستان کسی که بر مراد خود ...

بخش ۲: آورده‌اند که زاهدی، زنی پاکیزه‌اطراف را که عکس ...

بخش ۳: پارسا مردی بود و در جوار او بازارگانی بود که شهد ...

بخش ۴: زاهد بدین اشارت حالی انتباهی یافت، و بیش ذکر آن ...

sunny dark_mode