گنجور

 
مسعود سعد سلمان

ز روی خواهش گفتم بدان نگار که من

ز شادمانی درویشم ای بت دلبر

مرا نصیب زکوة لبان یاقوتین

بده که نیست ز من هیچ کس بدان حق تر

جواب داد که من فقه خوانده ام دانم

ز فقه واجب ناید زکوة بر گوهر

 
sunny dark_mode