گنجور

 
لبیبی

دهقان بی ده است و شتربان بی شتر

پالان بی خر است و کلیدان بی تزه

 
sunny dark_mode