گنجور

 
لبیبی

ز جا جست چون آتشی بی‌درنگ

دل از باده عشق مست و ملنگ