گنجور

 
جامی

دی مرغک خامه بهر نامت

بر صفحه نامه شد رقم کوش

مجروح شد از دو حرف آن روح

مدهوش شد از دو حرف آن هوش

منقار زدن برای دانه

بعد از همه شد بر او فراموش

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode