جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » اشعار پراکنده » شمارهٔ ۷

دی مرغک خامه بهر نامت

بر صفحه نامه شد رقم کوش

مجروح شد از دو حرف آن روح

مدهوش شد از دو حرف آن هوش

منقار زدن برای دانه

بعد از همه شد بر او فراموش