گنجور

 
جلال عضد

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «ای ز گل روی تو رونق بستان دل» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ل» است.

حرف آخر قافیه

ب
د
ر
ل
ی

شماره ۱: بفراشت صبحدم علم از خاور آفتاب

شماره ۲: دوش چون آفتاب عالمتاب

شماره ۳: خسروا عید بر تو میمون باد

شماره ۴ - فی مدیحۀ پیرحسین: روز آنست که عالم طرب از سر گیرد

شماره ۵ - من لطایف افکاره فی مدح سلطان ابواسحق طاب ثراه: پیش ازین کاین چارطاق هفت منظر کرده‌اند

شماره ۶: وقت است که گل گوی گریبان بگشاید

شماره ۷: دوش چون خورشید رخشان را زوال آمد پدید

شماره ۸: به صحن گلشن گیتی ز اعتدال بهار

شماره ۹ - فی مدح السلطان ابواسحق انارالله برهانه: نسیم غالیه سای است و صبح غالیه بار

شماره ۱۰ - و له فی مدح دلشاد شاه: ای ز گل روی تو رونق بستان دل

شماره ۱۱: آیا در عهد فرمانت قضا در عین بیکاری

sunny dark_mode