گنجور

 
همام تبریزی
 

قومی که ره به منزل خوبان همی‌برند

اقبال مایه‌ای‌ست که ایشان همی‌برند

جان می‌برند تحفه به نزدیک یار خویش

خرما به بصره، زیره به کرمان همی‌برند

جان را در آن دیار چه قیمت بود ولی

سهل است چون به پیش کریمان همی‌برند

دل برگرفته‌اند از این خاک‌دان چو خضر

تا ره به سوی چشمهٔ حیوان همی‌برند

خود را نگاه دار ز دیوان راه‌زن

کانگشتری ز دست سلیمان همی‌برند

مغرور علم و طاعت و تقوی خود مشو

کانجا از این متاع فراوان همی‌برند

چوگان و دست و پنجه مردان بهانه‌ای‌ست

این گوی را به بخت ز میدان همی‌برند

هان ای همام بنده مردان عشق شو

کایشان رهی به مجلس سلطان همی‌برند

حاشیه‌ها

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

کاربر سیستمی در ‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۸ نوشته:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۱ از «قومی که ره به منزل خوبان همی برند» به «قومی که ره به منزل خوبان همی‌برند»

تغییر مصرع ۲ از «اقبال مایه یی ست که ایشان همی برند» به «اقبال مایه‌ای‌ست که ایشان همی‌برند»

تغییر مصرع ۳ از «جان می برند تحفه به نزدیک یار خویش» به «جان می‌برند تحفه به نزدیک یار خویش»

تغییر مصرع ۴ از «خرما به بصره زیره به کرمان همی برند» به «خرما به بصره، زیره به کرمان همی‌برند»

تغییر مصرع ۶ از «سهل است چون به پیش کریمان همی برند» به «سهل است چون به پیش کریمان همی‌برند»

تغییر مصرع ۷ از «دل بر گرفته اند ازین خاکدان چو خضر» به «دل برگرفته‌اند از این خاک‌دان چو خضر»

تغییر مصرع ۸ از «تا ره به سوی چشمهٔ حیوان همی برند» به «تا ره به سوی چشمهٔ حیوان همی‌برند»

تغییر مصرع ۹ از «خود را نگاه دار ز دیوان راه زن» به «خود را نگاه دار ز دیوان راه‌زن»

تغییر مصرع ۱۰ از «کانگشتری ز دست سلیمان همی برند» به «کانگشتری ز دست سلیمان همی‌برند»

تغییر مصرع ۱۱ از «مغرور علم و طاعت و تقوی مشو» به «مغرور علم و طاعت و تقوی خود مشو»

تغییر مصرع ۱۲ از «کانجا ازین متاع فراوان همی برند» به «کانجا از این متاع فراوان همی‌برند»

تغییر مصرع ۱۳ از «چوگان و دست و پنجه مردان بهانه یی ست» به «چوگان و دست و پنجه مردان بهانه‌ای‌ست»

تغییر مصرع ۱۴ از «این گوی را به بخت ز میدان همی برند» به «این گوی را به بخت ز میدان همی‌برند»

تغییر مصرع ۱۶ از «کایشان رهی به مجلس سلطان همی برند» به «کایشان رهی به مجلس سلطان همی‌برند»

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.