گنجور

 
حزین لاهیجی

فرش داغ، ار نشود بستر بیماری دل

سنگ فرسوده شود زیر گرانباری دل

بارها از نفسم بیضهٔ فولاد گداخت

عقده ای عشق ندیده ست به دشواری دل

 
sunny dark_mode