گنجور

حاشیه‌گذاری‌های احمد نیکو

احمد نیکو


احمد نیکو در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۲۰ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » از ازل نوشته [۳۴-۲۶] » رباعی ۳۰:

متن درست بیت اول چنین است:

تا خاک مرا به قالب آمیخته اند

بس فتنه کزین خاک برانگیخته اند

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۳۹ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۰:

گر کار تو نیکست به تدبیر تو نیست

ور نیز بدست هم ز تقصیر تو نیست

تسلیم و رضا پیشه کن و شاد بزی

چون نیک و بد جهان به تقدیر تو نیست

رباعی شماره ۱۵۰ از ابوسعید ابوالخیر شاعر قرن چهارم و پنجم

 

 

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۵۲ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۸:

اسرار جهان چنانکه در دفتر ماست

گفتن نتوان که آن وبال سرماست

چون نیست در این مردم نادان اهلی

نتوان گفتن هرآنچه در خاطر ماست

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۹:۳۰ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۱۱:

متن رباعی بدین وزن هم صحیح است:

دارنده چو ترکیبِ طبایع آراست

باز از چه سبب فکندش اندر کم‌ وکاست؟

گر نیک نیامد این بنا عیب کراست؟

ور نیک آمد خرابی از بهر چه خواست؟

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۰۳ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۸:

متن درست بیت اول چنین است:

برخیز و مخور غم جهان گذران

خوش باش و دمی به شادمانی گذران

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۱۰ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷:

گل صبحدم از باد برآشفت و بریخت

با باد صبا حکایتی گفت و بریخت

بد عهدی عمر بین، که گل ده روزه

سر بر زد و غنچه گشت و بشکفت و بریخت

(رباعی شماره 11 از عراقی)

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۰۵ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۰:

عبارت درست مصرع سوم چنین است:

خرم بزی و جهان به شادی گذران

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۵۶ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۲۷:

خیام زمانه زان کسی دارد ننگ

کاو در غمِ ایّام نشیند دلتنگ

می نوش در آبگینه با نالهٔ چنگ

ز آن پیش که آبگینه آید بر سنگ

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۵۹ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۲:

این چرخ فلک که ما در او حیرانیم

فانوس خیال از او مثالی دانیم

خورشید چراغ دان و عالم فانوس

ما چون صوریم کاندر او گردانیم

 

 

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۰۵ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۲:

چرخ فانوس خیالی عالمی حیران در او

مردمان چون صورت فانوس سرگردان در او

(غزالی)

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۷ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۱:۱۸ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۵:

گر دست دهد ز مغز گندم نانی

وز می کدوئی ز گوسفندی رانی

با ماهرخی نشسته در ویرانی

عیشی بود آن نه حدّ هر سلطانی 

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۷ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۱:۱۴ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۳:

زان پیشتر ای صنم که در رهگذری

خاک من و تو کوزه کند کوزه گری

زان کوزهٔ می که نیست در وی ضرری

پرکن قدحی بخور بمن ده دگری

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، پنجشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۳۰ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۲۶:

متن بیت دوم بدینصورت هم صحیح است:

زان پیش که روزگار خونت ریزد

تو خون صراحی بقدح ریزی به

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، پنجشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۲۵ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۰:

زان پیش که غمهات شبیخون آرند

فرمای بتا تا می گلگون آرند

تو زر نه‌ای ای غافل نادان که تو را

در خاک نهند و باز بیرون آرند

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۹:۰۴ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۷۸:

متن بیت اول بدینصورت می‌باشد:

چون مرده شوم خاک مرا گم سازید

و احوال مرا عبرت مردم سازید

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۰۰ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۳:

متن صحیح رباعی :

هرگز دل من ز علم محروم نشد

کم ماند ز اسرار که مفهوم نشد

هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز

معلومم شد که هیچ معلوم نشد

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۵۲ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۳:

رباعی بدین متن هم صحیح می باشد:

کم کن طمع جهان که باشی خرسند

وز نیک و‌ بد زمانه بگسل پیوند

خوشباش چنانکه هست این دورِ فلک

هم بگذرد و نماند این دوری چند

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۵۹ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۴:

ای اهل قبور خاک گشتید و غبار

هر ذره زهر ذره گرفتید فرار

این خود چه سرای است که تا روز شمار

بی خود شدهاید و بیخبر از همه کار

رباعی شماره 42 از عطار (مختارنامه) باب 24

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۵۴ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴:

برخیز که ابر خاک را می شوید

تا سبزه زخاک تو برون می روید

ای خفته اگر سخن نمی گویی تو

این خاک تو گویی که سخن می گوید

رباعی از عطار، شماره 20 (مختارنامه) باب 25

 

احمد نیکو در ‫۲ سال قبل، جمعه ۲۴ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۱۴ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۰:

بیدار شو ای دل که جهان می گذرد

وین مایه عمر رایگان می گذرد

در منزل تن مخسب و غافل منشین

کز منزل عمر کاروان می گذرد

رباعی شماره ۵۹۳ از مولانا (دیوان شمس)

 

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۱۴